Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Sözleşmeli Sekreter/mahalli Katip Alımı Duyurusu

Londra Büyükelçiliği 13.09.2017

T.C.

LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ

Mahalli Katip/Sözleşmeli Sekreter Alımı Duyurusu

Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinde boş bulunan (1) adet mahalli katip/sözleşmeli sekreter kadrosuna mülakat yöntemiyle sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır.

Görev Tanımı: Müşavirliğimizde sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel; büro işleri, bilgisayarlı yazışma işleri, dosyalama, arşiv, fotokopi vb. kırtasiye işleri ile Müşavirin vereceği diğer idari işleri yapar.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. En az ortaöğretim (Lise) mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak, (Sekreterlik okulu veya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir).

2. Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ilke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelendirmek,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değelerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Askerlik durumu itibarı ile

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl hastalığı bulunmamak,

7. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

8. Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak,

9. Bilgisayar kullanabilmek

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçede, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir), (Bkz. Ek 1)

2. Özgeçmiş, (Bkz. Ek 2)

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Artaştırma Formu (2 adet) (Bkz. Ek 3)

4. Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, sekreterlik okulu, yüksekokul diploma örnekleri ve tasdikli tercümeleri,

5. Yabancı uyruklular için Türkçe ve uluslararası dillerden birini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için İngilizce bildiğine dair belge,

6. T.C. uyruklular için tasdikli nüfus cüzdanı örneği, yabancı uyruklular için tasdikli kimlik kartı,

7. Aile nüfus kayıt örneği,

8. İki adet vesikalık fotoğraf,

9. Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan (Bkz. Ek 4.)

10. Pasaport fotokopisi

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvuruda bulunmak isteyen adayların 13-27 Eylül 2017 tarihleri arasında saat 14.00-17.00 saatleri arasında evraklarını bizzat Eğitim Müşavirliğimize teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru Kabul edilmeyecektir. Mülakat tarihi ve yeri, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca duyurulacaktır.

İlgili Dosyalar

EK-1.doc

EK-2.doc

EK-3.doc

EK-4.doc

Pazartesi - Cuma

9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2020 Yılbaşı
10.4.2020 Dini Tatil (Good Friday)
13.4.2020 Dini Tatil (Easter Monday)
8.5.2020 Resmi Tatil (Early May Bank Holiday)
24.5.2020 Ramazan Bayramı
25.5.2020 Resmi Tatil (Spring Bank Holiday)
31.7.2020 Kurban Bayramı
31.8.2020 Resmi Tatil (Summer Bank Holiday)
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 Dini Tatil (Christmas Day)
26.12.2020 Resmi Tatil (Boxing Day)